Palermo – Napoli  1-3

Diapositiva1

Diapositiva2

Diapositiva3